معرفی کتاب‌های منتشر شده

الف: کتب موجود در بازار:
۱ ـ. هربرت بلومر و کنش متقابلگرایی نمادی، ۱۳۸۸، ترجمه و تالیف، چاپ اول، تهران: نشر بهمن برنا.
۲ ـ. درآمدی بر مکاتب و نظریه‌های جامعه شناسی، ۱۳۹۵، چاپ هشتم، نشر فشرده، مشهد/ تهران: نشر مرندیز و بهمن برنا.
۳ ـ. نظریه‌های جامعه شناسی، ۱۳۹۴، چاپ چهارم، بهار، مشهد: نشر مرندیز.
۴ ـ. مجموعه ی سیزده جلدی تخیّل جامعه شناختی در بستر تاریخ:
جلد ۱( I. )ـ جامعه شناسی نظری، چاپ پنجم، ۱۳۹۵، تهران: بهمن برنا.
جلد ۲( II )ـ جامعه شناسی دینی در شرق باستان، چاپ دوم، ۱۳۸۹، تهران: بهمن برنا.
جلد ۳( III)ـ جامعه شناسی فلسفی در غرب باستان، چاپ اول، ۱۳۸۲، تهران: بهمن برنا.
جلد ۴( IV )ـ جامعه شناسی معرفت و معرفت شناسی نظریه، چاپ دوم، بهار ۱۳۹۴، تهران: بهمن برنا.
جلد ۵( V. )ـ بازشناسی تحلیلی نظریه‌های مدرن جامعه شناسی: مدرنیته ی آغازین، چاپ اول، ۱۳۹۷ تهران: بهمن برنا.
جلد ۶( VI )ـ بازشناسی تحلیلی نظریه‌های مدرن جامعه شناسی: مدرنیته ی میانی، چاپ دوم، تابستان ۱۳۹۵، تهران: نشر علم.
جلد ۷( VII )ـ بازشناسی تحلیلی نظریه‌های مدرن جامعه شناسی: مدرنیته ی درگذار، چاپ اول، پاییز ۱۳۹۱، تهران: نشر علم.
جلد ۸( VIII (ـ بازشناسی تحلیلی نظریه‌های مدرن جامعه شناسی: مدرنیته ی اخیر، چاپ دوم، بهار ۱۳۹۴، تهران: نشر بهمن برنا. 
جلد ۱۰( X. )ـ جامعه شناسی تاریخی نظریه‌های متفکرین مسلمان، چاپ دوم، ۱۳۸۹، تهران: بهمن برنا.
جلد ۱۱( XI )ـ جامعه شناسی عرفانی در اندیشه‌های عرفای مسلمان، چاپ اول، ۱۳۸۶، تهران: بهمن برنا.
۵ ـ. جامعه شناسی پیشقراول در غرب جدید، تهران: بهمن برنا، چاپ دوم.
۶ -بررسی جامعه شناختی اشعار (فروغ فرخزاد) مصاحبه مصاحبه کننده دکتر لیال شعبانی، ۱۳۹۲، تهران: بهمن برنا.
۷ -ح. ا. تنهایی، دکتر جواد نکهت و دکتر مریم السادات حسینیفر، پاییز ۱۳۹۵، شیوه ی پایاننامه نویسی، ویرایش تازه و فشرده، تهران: بهمن برنا.
۸ -بلومر، هربرت، بهار ۱۳۹۶، جامعهی صـــنعتی آمریکا: تحلیلی دیالکتیکی از ســـاختار ردرت در جامعه ی آمریکا، ترجمه ی ح. ا. تنهایی و بیتا مدنی، کرج/ تهران: نشر دریای تنهایی و نشر بهمن برنا.
۹ -ح. ا. تنهایی، مهناز علیزاده، پاییز ۱۳۹۶، گروه درمانی اعتیاد: کاربست فراروش شناسی گافمن، کرج/ تهران: نشر دریای تنهایی و بهمن برنا.
۱۰ -ســاترلند جین ان؛ و کاترین فلتی، پاییز ۱۳۹۶، جامعه شــناســی ســینمایی: زندگی اجتماعی درگذار فیلم، ترجمه ی ح. ا. تنهایی و دکتر لیال شعبانی، کرج/ تهران: نشر دریای تنهایی و بهمن برنا.
۱۱ -ح. ا. تنهایی و دکتر مریم السادات حسینیفر، ۱۳۹۶، جامعه شناسی مصرف و بازار: مطالعه ی شش بازار تهران، نشر دریای تنهایی و نشربهمن برنا.

ب: کتب در حال انجام
۱ ـ. هربرت بلومر و همکنشی نمادی، نگاه دوم.
۲ ـ. جامعه شناسی شادی و گفتمان تاریخی وارعیت.
۳ -دستگاه‌های نظری در پارادایم تفسیرگرایی: تفسیرگرایی اروپایی، آلمانی، و آمریکایی.
۴ -جامعه شناسی تاریخی ایران: از آغاز تا پهلوی.
۵ -بازشناسی تحلیلی جنبش‌های نظری، جلد نهم از مجموعه ی تخیل جامعه شناختی.
۶ -جامعه شناسی تصوف: چشمانداز و روش، جلد دوازدهم از مجموعه ی تخیل جامعه شناختی.
۷ -طبیعتگرایی دیالکتیکی: چشم انداز و روش شناسی، جلدسیزدهم از مجموعه ی تخیل جامعه شناختی.


پ: کتب خارج از چاپ:
۱ ـ. جامعه شناسی فلسفی، بررسی تطبیقی چهار چشم انداز، کرمان: جهاد دانشگاهیِ دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۶۷.
۲ ـ. تاریخ اندیشه و نظریات جامعه شناختی، جلد یکم، رفسنجان، دانشگاه آزاد اسالمی رفسنجان، ۱۳۶۸.
۳ ـ. درآمدی بر نظریه‌های جامعه شناسی: هفت مقاله در باب مبانی تاریخ اندیشه و نظریات جامعه شناختی، ۱۳۷۲، تهران: خردمند.
۴ ـ. جامعه شناسی در ادیان، چاپ دوم، ۱۳۷۳، یزد، بهاباد.
۵ ـ. جامعه شناسی تاریخی اسالم، چاپ اول، ۱۳۷۸، تهران: مرندیز و روزگار.
۶ ـ. جامعه شناسی نظری اسالم، چاپ اول، ۱۳۸۹، مشهد: سخن گستر.
۷ ــــ درآمدی بر مکاتب و نظریه‌های جامعه شناسی، نسخه‌های تفصیلی در شش چاپ پیشین: ۱۳۷۱، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۸، ۱۳۸۳، ۱۳۸۹

ارتباط مستقيم با دکتر تنهایی

کد پستی: 3138716553

تلفن: 34610335-026

همراه: 09126974435

پست الکترونیک: hatanhai@yahoo.com

صفحه نخست | زندگینامه | یادداشت ها و نظرات | فعالیتهای علمی | ارتباط با دانشجویان | گالری تصاویر

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دکتر حسین ابوالحسن تنهایی است.